ตัวชี้วัดย่อย : เหตุภัยพิบัติธรรมชาติ - ถนนทรุดตัว (SOE65)